วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555

คำนำ บทคัดย่อ


โครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงงาน น้ำพริกเผากากหมู
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 กลุ่มที่ 2/ 44
ภาคเรียนที่  1      ปีการศึกษา 2555

กลุ่มผู้ศึกษา

            1.   นายศรณรงค์                      เข็มทองหลาง              ชั้น ม.4/1         เลขที่ 8
            2.   นายชนะชัย                        เติบกลาง                     ชั้น ม.4/1         เลขที่ 10
            3.   นางสาวกัญญรัตน์             เขยกลาง                      ชั้น ม.4/1         เลขที่ 17
            4.   นางสาวกัญญารัตน์           ปักกลาง                      ชั้น ม.4/1         เลขที่ 18
            5.   นางสาวจุฑาทิพย์              ตลับกลาง                    ชั้น ม.4/1         เลขที่ 22
            6.   นางสาชุติกาญจน์              ไชยะราช                     ชั้น ม.4/1         เลขที่ 27
            7.   นางสาวนนทรี                   ชัยยะ                           ชั้น ม.4/1         เลขที่ 29
            8.   นางสาวนัฐศิตา                 บัวโค้ง                         ชั้น ม.4/1         เลขที่ 31
            9.   นางสาวปรารถนา             ขอผลกลาง                  ชั้น ม.4/1         เลขที่ 32
            10.   นางสาวพรสินี                 โสพล                          ชั้น ม.4/1         เลขที่ 34
            11.   นางสาวเสาวลักษณ์        ตรีกลาง                       ชั้น ม.4/1         เลขที่ 34

เสนอ
คณะกรรมการบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
อำเภอโนนสูง        จังหวัดนครราชสีมา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

                                                                                                                        (ก)
     คำนำ

กลุ่มผู้ศึกษาได้ดำเนินการจัดทำโครงงานบูรณาการ  เรื่อง น้ำพริกเผากากหมู ในหน่วยบูรณาการ  น้ำพริกสารพัดนึกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    โดยกลุ่มผู้ศึกษาได้ร่วมกันสืบค้นข้อมูลในการจัดทำโครงงานจากชุมชน/หมู่บ้าน ชื่อภูมิปัญญาที่สอบถามข้อมูลคือ นางสมพร อรุณวัฒน์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 68 หมู่บ้านโนนตะโก   ตำบลโนนสูง   ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   โครงงานนี้ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานด้วยดี โดยความร่วมกันของผู้จัดทำโครงงานภายในกลุ่ม และมีผู้ให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงงานประกอบด้วย คณะกรรมการบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ
                โครงงานนี้กลุ่มผู้ศึกษาหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

                                                                  กลุ่มผู้ศึกษา
                                                                            กลุ่มที่2/44  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
                                                                                                                   โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
                                                                                    กันยายน 2555

                                                                                                (ค)
                                                                         บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง                      น้ำพริกเผากากหมู
ชื่อหน่วยบูรณาการ             น้ำพริกสารพัดนึก
กลุ่มผู้ศึกษา                           กลุ่มที่  2/44  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
                                                โรงเรียนโนนสูงศรีธานี   อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
เวลาที่ดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
--------------*************--------------
โครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  เรื่องน้ำพริกเผากากหมู ของกลุ่มที่2/44 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้ดำเนินการจัดทำโครงงานบูรณาการ
มีวัตถุประสงค์คือ   1.  เพื่อศึกษา การทำน้ำพริกเผากากหมู ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  และ  2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน การทำน้ำพริกเผากากหมู     ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   การดำเนินงานนี้
ผู้ศึกษา โดยกลุ่มได้มีขั้นตอนการดำเนินงานคือ  รวมกลุ่มกันดำเนินงาน  สืบค้นข้อมูลจากชุมชนหรือปราชญ์ชุมชนชื่อ นางสมพร  อรุณวัฒน์ บ้านโนนตะโก  อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นนำมาเสนอในวันกิจกรรมบูรณาการของโรงเรียน โดยนำเสนอด้วยวาจา นำเสนอในรูปของเอกสาร แผงโครงงาน ชิ้นงาน และแผ่นพับ เป็นต้น     มีผู้ประเมินผลประกอบด้วย นักเรียนประเมินด้วยตนเองในส่วนของกระบวนการทำงาน ผู้ปกครองประเมินในส่วนของคุณธรรมจริยธรรม และครูในส่วนของด้านความรู้
มีผลการศึกษา พบว่า
1.             น้ำพริกเผากากหมู       ในเขตอำเภอโนนสูง          จังหวัดนครราชสีมา  
มีขั้นตอนจัดทำ ดังนี้
 (1) ขั้นวางแผน (P)
                                - กำหนดเรื่องที่จะศึกษา   
- สืบค้นหาข้อมูล
 (2) ขั้นการทำงาน (D)
                                -ขั้นตอนการทำน้ำพริกเผากากหมู
1. โขลกพริกขี้หนูแดงแห้งคั่วให้ละเอียด ถ้าต้องการให้ละเอียดเร็วขึ้นให้ใส่เกลือโขลกพร้อมกัน
2. ใส่หอมเผา กระเทียมเผา โขลกให้เข้ากัน
3. ใส่กากหมูเจียวใหม่ๆ ลงโขลกรวมกันจนเข้ากันดี
4. ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บ น้ำตาลทราย น้ำปลา น้ำมะขามเปียก หรือจะใส่น้ำมะนาวแทนก็ได้
5. นำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันหมู ถ้ากลัวอ้วนใส่น้ำมันพืชแทน หรือไม่ใส่ก็ได้ เพราะในกากหมูก็มีน้ำมันอยู่แล้ว นำส่วนผสมทั้งหมดลงผัดให้หอม ชิมดู ให้เปรี้ยวนำเล็กน้อย 
6.รับประทานได้ทันที หรือเก็บไว้ในภาชนะปิดสนิท เพื่อป้องกันฝุ่นละอองหรือแมลงวัน
(3) ขั้นตรวจสอบ (C)
- ชิมรสชาติ
- ตรวจสอบความสะอาดของภาชนะที่บรรจุ
- ตรวจสอบความสะอาดของภาชนะที่ใช้ทำน้ำพริกเผากากหมู
(4) ขั้นนำไปใช้ (A)
                - นำไปรับประทานกับข้าวร้อนๆ                                    
                -ใช้ผัดกับผักต่างๆ หรือเก็บใส่ขวดโหลปิดให้สนิทไว้รับประทานได้นานหรือเก็บในตู้เย็น

2.ความพึงพอใจในการดำเนินงานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ข้อค้นพบใหม่ที่นักเรียนได้รับจากการศึกษาโครงงานนี้ คือ 
1.ได้รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ และความสามัคคีในกลุ่ม
2.ได้รับประสบการณ์ในการทำงาน
3.ได้ความรู้ใหม่ในสิ่งที่ไม่เคยได้รับ
4.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น